A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázata magyar nyelvi és magyarságismereti képzésre a nyugati diaszpórában élő magyar származású személyek számára a 2021/2022. tanévre.

A pályázat beküldési határideje: 2021. május 5., 24.00 (UTC+1)

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII. 16.) Korm. rendelet, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) a Balassi Bálint-ösztöndíjprogramban ösztöndíjpályázatot hirdet a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzésének és erősítésének érdekében a 2021/22-es tanévre, a Kárpát-medencén kívül, a diaszpórában élő magyar származású személyek számára

magyar nyelvi és MAGYARSÁGISMERETI KÉPZÉSRE.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A magyar nyelvi és magyarságismereti állami ösztöndíj célja a diaszpórában élő, magyar származású, külföldi állampolgárságú fiatalok magyarnyelv-tudásának és Magyarországgal kapcsolatos ismereteinek fejlesztése, elmélyítése. A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a KKM-ben kerül sor, a KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. (a továbbiakban: KKM MDA Kft.) felnőttképzési intézmény közreműködésével. Az ösztöndíjprogram céljainak sikeres megvalósítása érdekében a KKM együttműködik a Magyar Diaszpóra Tanács tagszervezeteivel, különös tekintettel az ifjúsági közösségépítést elősegítő szervezetekkel, így a Külföldi Magyar Cserkészszövetséggel. 

2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA

A program magyar nyelvi és magyarságismereti tanulmányokat tartalmaz, valamint lehetőséget nyújt Magyarországgal és az élő magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz, művészettörténet és társadalomismeret tantárgyakat tanulnak az ösztöndíjasok. A program magyarságismereti tanulmányokból – nyelvi szinttől függően – záróvizsgával, azaz egy választott témából megírt záródolgozat megvédésével fejeződik be. A pályázó vállalja, hogy a tanév végén magyar nyelvből államilag elismert nyelvvizsgán vesz részt. (A nyelvvizsga szintje, típusa és az ennek megfelelően befizetendő vizsgadíj mértéke a nyelvi szintfelmérést végző bizottság döntésétől függ.) 

A felnőttképzésben résztvevők a képzés sikeres abszolválása esetén tanúsítványt kapnak. 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek indokolatlan elmulasztása, valamint az ösztöndíjszerződésben és/vagy a képzési szerződésben foglaltak megszegése esetén a képzésre és kollégiumi elhelyezésre való jogosultság azonnal megszűnik és – az aláírt ösztöndíjszerződésben foglaltak szerint – az addig felvett ösztöndíjat vissza kell fizetni.

3. AZ ÖSZTÖNDÍJ IDŐSZAKA ÉS TARTALMA

A képzés időtartama 10 hónap (2021. szeptember – 2022. június)

A KKM az ösztöndíjas hallgatók számára a képzés időtartamára az alábbiakat biztosítja:

 • ingyenes képzés
 • 45 000 HUF/hó ösztöndíj (havonta fizetve)
 • térítésmentes kollégiumi elhelyezés
 • diákigazolvány (kedvezményekre jogosít)
 • egészségügyi szolgáltatás

A tervezett ösztöndíjas keretszám: 20 fő 

4. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

A pályázat 18. életévét betöltött, elsősorban egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A korhatár: 35 év. A pályázónak külföldi állampolgársággal kell rendelkeznie, de a magyar állampolgárság megléte nem kizáró ok. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint a magyar kultúrával, művészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenységben való részvétel. A 2021/2022. tanévre szóló ösztöndíjpályázatra elsősorban az északi félteke országaiból várjuk a jelentkezőket.

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a képzés jelenleg a korábbitól eltérő helyszínen zajlik (1107 Budapest, Zágrábi út 1.). Kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

5. A PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE

A pályázat beküldési határideje: 2021. május 5., 24.00 (UTC+1)

6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL, ELBÍRÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

A pályázat menete:

1. A pályázati oldal

A pályázat beadása a https://spjelentkezes.mdakft.hu oldalon keresztül történik. Kérjük, hogy keresse fel az oldalt és az ott levő információk alapján készítse el és adja be a pályázatát!

2. A pályázat során beadandó mellékletek és igazolások 

A pályázathoz szükséges mellékletek és igazolások a következők:

 • a pályázó aláírt nyilatkozata: (javasolt formátum: .pdf),
 • önéletrajz (javasolt formátum: Word dokumentum),
 • kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról és a megszerzendő ismeretek otthoni hasznosításáról (javasolt formátum: Word dokumentum),
 • az útlevél másolata (javasolt formátum: .pdf),
 • tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (javasolt formátum: .pdf),
 • társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, alapítvány, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása (javasolt formátum: .pdf),
 • elektronikusan kitöltött egészségügyi állapotfelmérő kérdőív (excel dokumentum) és a hozzá tartozó aláírt, beszkennelt nyilatkozat (javasolt formátum: .pdf),
 • ha van: az eddig megkapott védőoltásokat igazoló dokumentum, oltási kiskönyv másolata (javasolt formátum: .pdf)

A pályázatok elbírálása

A pályázatokról szóló döntést a KKM által létrehozott Értékelő Bizottság hozza meg. A döntés minden pályázóra nézve kötelező.

A KKM a határidő után beérkezett, illetve formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázati eredmények közzététele

A pályázatokról szóló döntés meghozatalának határideje: 2021. május 19., amelyet követően 3 munkanapon belül a KKM írásban, elektronikus úton értesítést küld a pályázat eredményéről.

Az ösztöndíjat nyert pályázónak ezután szintén írásban, legkésőbb 2021. május 26-ig elektronikus úton nyilatkoznia kell, hogy elfogadja-e az ösztöndíjat. A nyertes pályázónak vállalnia kell, hogy Magyarországra érkezését követően, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén, a képzés megvalósításában közreműködő KKM MDA Kft. részére befizet 180.000 HUF-t, amennyiben a kirándulásokat meg lehet valósítani.

A járványügyi helyzet alakulásának függvényében a KKM fenntartja a jogot arra, hogy a program részeként meghirdetett kirándulások szervezését elhalassza vagy törölje, illetve az azokon való részvétel feltételeit módosítsa.

A pályázót érintő költségek:

 • az utazás költségei (Magyarországra és haza)
 • nyelvvizsgadíj (ECL B2 vagy C1 szint, kb. 25 000 HUF)
 • két kötelező kirándulás költsége (180.000 HUF )
 • költőpénz (az étkezés, a tömegközlekedési bérlet és a személyes költségek fedezésére kb. 250 USD/hó ajánlott)
 • tömegközlekedési bérlet
 • szükség esetén „egyéb” típusú vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten

7. AZ ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉNEK ÉS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • A pályázaton való részvétel, illetve az ösztöndíj elnyerése nem zárja ki, hogy a pályázó részt vegyen a várhatóan 2021 novemberében meghirdetésre kerülő Diaszpóra Felsőoktatási Ösztöndíjprogram (DFP) pályázatán.
 • A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2021. szeptember 15. napjáig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak a KKM valamint a KKM MDA Kft. általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas jogviszony megszűnését vonja maga után.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve és állampolgársága az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a KKM honlapján.
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a KKM a járványügyi helyzetre való tekintettel a magyar nyelvi és magyarságismereti képzésének előzetesen tervezett kezdési időpontját (2021. szeptember 6.) elhalaszthatja és/vagy a képzésben távoktatási módszereket alkalmazhat, illetve súlyos helyzetben elállhat a képzés indításától, dönthet a képzés felfüggesztéséről és a felfüggesztés megszüntetése utáni folytatásáról, továbbá határozhat a jelen pályázati felhívásban megállapított képzési időnél rövidebb képzési idő alkalmazásáról. A pályázó vállalja, hogy bármely előbbi körülmény bekövetkezése esetén, e körülményre alapozva a KKM-el, ill. a KKM MDA Kft.-vel szemben kártérítési igénnyel nem lép fel.
 • A pályázati dokumentáció kötelező eleme az egészségügyi állapotfelmérő kérdőív és a hozzá tartozó nyilatkozat, melyet kitöltve és a nyilatkozatot aláírva a benyújtott pályázat mellé csatolni kell, annak elengedhetetlen részeként. A pályázó vállalja, hogy az egészségügyi állapotfelmérő kérdőívet legjobb tudása alapján tölti ki, azon valótlan, hamis adatot nem állít, valós tényt, adatot nem hallgat el. Vállalja továbbá, hogy a kérdőív alapján megállapított, hiányzó egészségügyi vizsgálatok elvégeztetéséről, az életvitelszerű magyarországi tartózkodásához szükséges védőoltások (kanyaró, hepatitisz A, hepatitisz B, hastífusz, tetanusz) felvételéről saját költségén maga gondoskodik, lehetőség szerint még a képzés megkezdése előtt. A pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén a képzésbe történő beiratkozás után részt vesz a KKM, illetve a KKM MDA Kft. által szervezett egészségügyi szűrővizsgálaton. Ha e szűrővizsgálat, vagy a szűrővizsgálatot végző orvos által előírt további egészségügyi vizsgálat vagy vizsgálatok eredményeképp a pályázó „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítést kap, vagy a pályázó megtagadja az előbbi szűrővizsgálat, illetve vizsgálatok elvégeztetését, akkor a pályázóval ösztöndíjszerződés és képzési szerződés megkötésére nem kerül sor. Amennyiben előbbi szerződés vagy szerződések már létrejöttek, azok azonnali hatállyal felmondásra kerülnek, az ösztöndíjas a képzésben a továbbiakban nem vehet részt és 3 napon belül köteles kiköltözni a kollégiumból. Ha az ösztöndíjas a képzési időszak alatt „képzésre egészségügyi szempontból javasolt” minősítése „képzésre egészségügyi szempontból nem javasolt” minősítésre változik, ösztöndíjszerződése azonnali hatállyal felmondható.
 • A pályázó vállalja, hogy a Covid-19 járvány alakulásától függően, saját maga költségén a Magyarországra való beutazáshoz és/vagy a kollégiumba történő beköltözéshez és/vagy a képzésbe történő részvételhez kapcsolódóan, a KKM által meghatározott teszteket elvégezteti lakóhelyén és/vagy Magyarországon.
 • A pályázó hozzájárul az általa a pályázatban feltüntetett, valamint az egészségügyi állapotfelmérő kérdőíven megadott egészségügyi adatai KKM, KKM MDA Kft., ill. a szűrővizsgálatot végzők általi felhasználásához és tárolásához.
 • Az ösztöndíjat elnyert pályázónak Magyarországra érkezését követően be kell fizetnie 180.000 HUF összeget a KKM MDA Kft. számára, a program részét képező kirándulások költségeihez való hozzájárulás címén, amennyiben a kirándulásokat meg lehet valósítani.
 • Az ösztöndíjszerződés és a KKM MDA Kft.-vel kötendő képzési szerződés aláírása.

8. TÁJÉKOZTATÁS

Információ:

Dömötörné Hársi Sára (Külföldi Magyar Cserkészszövetség)
E-mail: dLTQRF5YN52YY2hhaGFyc2lAeWFob28uY29t

Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája)
E-mail: CdIDWPlkt3chmZ2Fib25hQGFvbC5jb20=

Sasvári Tünde
E-mail: KCxArqze9TFhzYzYhhaHVuZ2Fyb2xvZ2lhQG1kYWtmdC5odQ==
Telefon: +36 70 777 8552

All Hungarian speakers should fill in the Hungarian-language form. Use the English-language form only if you do not speak Hungarian.