PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BALASSI BÁLINT-ÖSZTÖNDÍJPROGRAM – MÁRTON ÁRON-ÖSZTÖNDÍJ MÓDSZERTANI KONFERENCIA
A KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAROK SZEMÉLYES ÉS SZAKMAI KÖTŐDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE

A kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 241/2016. (VIII.16.) Korm. rendelet 2.§ (2) a) pontja alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) pályázatot hirdet a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatók számára a
KÜLFÖLDÖN ÉLŐ MAGYAROK SZEMÉLYES ÉS SZAKMAI KÖTŐDÉSÉNEK ERŐSÍTÉSÉRE.

1. AZ ÖSZTÖNDÍJ CÉLJA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a nyertes pályázó külföldön élő magyarok személyes és szakmai kötődését, képzésüket, módszertani tudásuk megosztását és fejlesztését kívánja támogatni, valamint elősegíteni a magyar nyelv, történelem, kultúra, népművészet alapvető értékeinek átadására irányuló külhoni oktatás hatékonyabbá tételét.

2. AZ ÖSZTÖNDÍJ TARTALMA

A program a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktatóknak nyújt lehetőséget módszertani ismereteik megosztására és fejlesztésére. Az ösztöndíjas periódus 1 hónap. Az ösztöndíjat elnyerő külhoni magyar személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) fő tevékenysége a benyújtott szakmai terve alapján történő felkészülés a magyarországi konferenciára, a jó gyakorlatok rendszerezése, bemutatásra való előkészítése, majd azok megosztása műhelymunka keretében a konferencián, illetve aktív részvétel a konferencia munkájában.

A magyarországi konferencia időpontja és helyszíne: 2023. május 11-14., Budapest

A konferencia várható témái:

 • a tervezés és megvalósíthatóság kérdései, különös tekintettel a tananyagokra és tantervekre a jó gyakorlatok középpontba állításával,
 • az oktatási folyamat lépései, a taneszközök és módszerek megfelelő használata,
 • a tehetséggondozás kérdései,
 • az egyes pedagógiai irányzatok helye és szerepe a XXI. századi elvárások fényében,
 • óratervek, tanmenetek a Balassi-füzetek használatához.

Az ösztöndíjas köteles aktívan részt venni a programot lezáró konferencián és a munkáját bemutató előadást tartani.

3. PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Pályázhat minden, a diaszpórában és a Kárpát-medencében magyarságismereti oktatást folytató önkéntes oktató, aki a magyar nyelv, történelem, népi kultúra oktatásával és megismertetésével kapcsolatos tevékenységet végez, és aktívan részt vesz az adott ország magyar közösségének életében.

4. KÖTELEZŐEN BENYÚJTANDÓ PÁLYÁZATI ANYAGOK:

 • 1. sz. mellékletben található pályázati adatlap hiánytalanul kitöltve, szerkeszthető .doc vagy .docx formátumban, valamint aláírva, szkennelve .pdf formátumban is,
 • a 2. sz. mellékletben található formanyomtatvány felhasználásával készített, aláírással ellátott szakmai terv szkennelve .pdf formátumban,
 • aláírással ellátott önéletrajz szkennelve .pdf formátumban, valamint
 • vagy egy külhoni magyar szervezet, közösség vezető képviselőjének (külhoni magyar szervezet, cserkészet, iskola, alapítvány, egyház, elismert személy stb.), vagy a magyar külképviseletnek az ajánlása szkennelve .pdf formátumban.

5. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE ÉS MÓDJA

A 4. pontban meghatározott pályázati anyagot 2023. március 20. déli 12:00 óráig (közép-európai idő /CET/) a RVBQzY6MMNMMwbW9kc3plcnRhbmkua29uZmVyZW5jaWFAbWZhLmdvdi5odQ== e-mail címre kell kizárólag elektronikus úton benyújtani. Az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: Pályázat–MODKONF 2023.

A KKM a pályázati határidő lejárta után beérkezett, illetve formailag hibás vagy hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe. A pályázati határidő lejárta után hiánypótlásra nincs lehetőség.

6. A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

A pályázatok értékelését a KKM által működtetett öttagú bírálóbizottság végzi. A bírálóbizottság a beérkezett érvényes pályázatokat a 3. sz. melléklet szerinti bírálati szempontrendszer alapján rangsorolja. A szakmai tervre legfeljebb 100 pont adható. Azok a pályázók, akiknek terve nem éri el a 61 pontot, nem részesülhetnek ösztöndíjban. Amennyiben pontegyenlőség alakul ki, akkor az érintett pályázatok közül a bírálóbizottság tagjai egyéni döntéssel választják ki az ösztöndíjra jelöltet.

7. A SZERZŐDÉSKÖTÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A pályázatokról a döntést – a bírálóbizottság javaslatának figyelembe vételével – a külgazdasági és külügyminiszter hozza meg. A pályázat eredményéről a pályázók elektronikus címükre küldött értesítéssel kapnak tájékoztatást.

A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM képzésekért, ösztöndíjakért és tudománydiplomáciáért felelős helyettes államtitkárához kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a pályázat befogadására vagy a pályázati döntés meghozatalára vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a pályázati kiírásba ütközik. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon belül, de legkésőbb annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül, írásban kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 102/D. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia. Ugyanezen jogszabályhely rendelkezik a kifogás elbírálásának rendjéről is.

A pályázaton ösztöndíjat nyert személyek névsora nyilvános, a balassischolarship.kormany.hu honlapon kerül közzétételre. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén a jogszabályoknak megfelelően nyilvánosságra kerüljön.

Az ösztöndíjat elnyert személlyel a KKM ösztöndíjszerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas jogait és kötelezettségeit. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 1. sz. melléklete 4.7. f) pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő személy tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele, hogy magyarországi forintalapú, illetve külföldi euró- vagy dollárkompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezzen. Az ösztöndíjas vállalja a banki igazolás beszerzését attól a banktól, ahová az ösztöndíjat kéri utalni. A banki igazolás tartalmazza a számlavezető bank pontos nevét és címét, az IBAN bankszámlaszámot, a SWIFT-kódot, valamint azt is, hogy milyen devizában tud utalást fogadni.

Az ösztöndíjas nem jogosult az ösztöndíjra vagy annak egy részére, valamint kizárható a következő két év pályázati lehetőségeiből, amennyiben az ösztöndíjszerződésben foglaltakat megszegi.

8. AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI:

Az ösztöndíjas köteles

 • banki igazolást benyújtani arról, hogy magyarországi forintalapú, illetve külföldi euró- vagy dollárkompatibilis devizaalapú bankszámlával rendelkezik,
 • részt venni a magyarországi konferencia munkájában 2023. május 11-14. között, valamint
 • beszámolót készíteni a pályázatában benyújtott szakmai terv megvalósításáról 2023. május 31-ig.

9. AZ ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSAI

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető személyek száma legfeljebb 40 fő.

Az ösztöndíjasok differenciált ösztöndíjban részesülnek tevékenységük (hétvégi magyar iskolai oktatás) helyszíne (ország) alapján.

a tevékenység helyszíne

az ösztöndíj mértéke

Európa

170 000 HUF

Ázsia

220 000 HUF

Észak-Amerika

280 000 HUF

Afrika, Ausztrália, Dél-Amerika

450 000 HUF

Az ösztöndíj az ösztöndíjszerződés megkötését követően, a magyarországi programszakasz sikeres megvalósulása után, egyösszegben kerül kifizetésre az ösztöndíjas által megadott bankszámlaszámra.

Az ösztöndíj összegén felül az ösztöndíjas a jelen pályázati felhívásban meghatározott feladatok teljesítésével kapcsolatosan költségtérítési, illetve egyéb, más jogcímen keletkezett díjigénnyel nem léphet fel a KKM irányába.

10. PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE

A pályázat eredményéről szóló értesítés határideje: 2023. március 30. A pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a KKM a balassischolarship.kormany.hu honlapon teszi közzé.

11. TÁJÉKOZTATÁS

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

Külgazdasági és Külügyminisztérium

Magyar Nyelvi Képzésekért, Diaszpóra és Balassi Programokért Felelős Főosztály

Sebők Melinda, nemzetközi oktatási referens (telefon: +36-1-458-3467)

e-mail: jECcraLnqQP3j4mbW9kc3plcnRhbmkua29uZmVyZW5jaWFAbWZhLmdvdi5odQ==